„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ С ПЪРВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПИК

На 14 и 16 декември 2020 г., председателят на Управителния съвет на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – д-р Цветан Костадинов подписа с Управляващия орган първите три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Бенефициенти са три фирми, които развиват дейността си на територията на МИГ. Проектите са на обща стойност 1 074 790,39 лева.

Общата стойност на проекта на „Радмари Груп“ ЕООД е 293 246,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 263 921,00 лева, а собственото финансиране е 29 325,00 лева. Със средствата компанията ще закупи 3 броя металооработващи машини и 6 броя импулсни заваръчни апарати, чрез които ще подобри дейността на дружеството и ще повиши неговата конкурентоспособност на пазара.

131236146_224487895725566_1360169673677514575_n„Боряна“ АД е втория бенефициент с подписан договор, който е на обща стойност 39 383,67 лева, от които 351 345,31 лева са безвъзмездна финансова помощ, а собственото финансиране на кандидата е в размер на 39 038,36 лева. С тези средства фирмата ще подобри своята конкурентоспособност чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.

9Третият договор е със СД „Сирена – Пешев и С-ие“. Проектът е на обща стойност 391 160,72 лева, като 352 044,64 лева са безвъзмездна финансова помощ и 39 116,08 лева – съфинансиране от бенефициента. С реализацията на проекта ще се преодолеят техническите ограничения пред производството, породени от липсата на ключови машини в предприятието и като резултат ще се повиши неговият производствен капацитет. Реализацията на проекта ще има положително въздействие и по отношение на екологичните аспекти, ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

DSC_0693Екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ пожелава успешна реализация и отчитане на трите проекта!