СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.312

headerСДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.312 

О Б Я В А

На основание решение на Управителния съвет на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР 

СДРУЖЕНИЕ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР

обявява процедура за прием на проектни предложения с два крайни срока

BG06RDNP001-19.312, Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.312, Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 14.12.2020 г., 17,00 часа

Краен срок за подаване на проектни предложения: 22.01.2021 г. до 17,00 часа 

Втори краен срок[1]: 22.03.2021 година, 17:00 часа.

*Вторият прием ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

–       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър” на интернет адрес http://mig-kk.eu/

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ №1.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

  1. Обява 4-7.2
  2. Условия за кандидатстване 4-7.2
  3. Документи за попълване
  4. Документи за информация
  5. Условия за изпълнение и документи към тях