СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ проведе 2 информационни срещи с бенефициенти, подали проектни предложения

 На 27 и 28 октомври 2020 г. в гр. Искър се проведоха поредните еднодневни информационни срещи с бенефициенти, подали проектни предложения по  Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

IMG_20200121_110028На срещите бенефициентите се запознаха с указанията за изпълнение на проекти, използване на националната система за мониторинг и наблюдение (ИСУН) при прилагане на СВОМР, включително демонстрация за работа с модула за електронно отчитане на бенефициенти – въвеждане на процедури за последващ контрол, изготвяне на отчети (технически, финансов, искане за плащане), сесия въпроси и отговори.

По време на дискусията, голяма част от въпросите бяха свързани със сроковете и реда за подписване на административните договори след одобрение на проектните предложения от Комисията за подбор на проектни предложения (КППП).

Събитията са проведени в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“