ПОКАНА за информационни срещи с бенефициенти, подали проектни предложения

 

по  Стратегията за водено от общностите местно развитие

на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички заинтересовани страни на еднодневни информационни срещи с бенефициенти, подали проектни предложения Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Събитията ще се проведат в гр. Искър на 27 и 28 октомври 2020 г. в Заседателна зала на общинска администрация.

На срещите ще бъдат представени одобрените проектни предложения и подписаните до настоящия момент договори за безвъзмездна финансова помощ. Бенефициентите ще получат информация за указанията за изпълнение на проекти, използване на националната система за мониторинг и наблюдение (ИСУН) при прилагане на СВОМР, включително демонстрация за работа с модула за електронно отчитане на бенефициенти – въвеждане на процедури за последващ контрол, изготвяне на отчети (технически, финансов, искане за плащане), сесия въпроси и отговори.


Събитията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“

Дневен ред -28.10.2020 – мярка 6.4.1 и 1-4.1 – Искър

ПОКАНА – ИНФО СРЕЩИ – октомври

ГРАФИК – ИНФО СРЕЩИ – октомври

Дневен ред – 27.10.2020 – мярка 6 и 7 – Искър