ВТОРИ ПРАЗНИК НА  „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ „10 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО“

 

На 15.10.2020 г. в  гр. Искър се състоя втория празник на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

В празника взеха участие местни зеленчукопроизводители, овощари, пчелари, производители на млечни и месни продукти, които имаха възможност да представят своята продукция на организираното изложение в центъра на града.

Интересът към събитието бе много голям.  Самодейни състави и изпълнители от общината представиха богата фолклорна програма с много песни и танци.

В изнесен офис на открито, екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ представи подробна информация за дейността си, мерките включени в стратегията и възможностите за кандидатстване с проекти.

Част от програмата бе и организираната  дискусия „10 години Местна инициативна група“, в която се включиха представители на местната власт, неправителствения и стопанския сектор. След нейното приключване бе открита и етнографска изложба, която запозна жителите и гостите с традициите и обичаите на община Искър.

Целта на инициативата бе повишаване информираността, интереса и участието на местната общност в предстоящи проекти, добавящи стойност и перспективи за развитие на територията на МИГ.

За всички участници бяха осигурени информационни и рекламни материали, както и много награди.

Събитието се проведе в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“