СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 Г.

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на поредните публични събития – обучения на местни лидери, които ще се състоят на:

  • 10.2020 г. от 10,30 ч. в с. Глава, общ. Червен бряг – сградата на кметство – с. Глава;
  • 10.2020 г. от 10,30 ч. в с. Сухаче, общ. Червен бряг – Клуб на пенсионера;
  • 10.2020 г. от 10,30 ч. в гр. Искър – заседателна зала на общинска администрация;
  • 10.2020 г. от 10,30 ч. в с. Староселци – НЧ „ П.Р. Славейков 1926“;

Събитията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана

График на провеждане

Програма -22.10.2020 – Искър

Програма -23.10.2020 – Староселци

Програма – 21.10.2020 –Сухаче

Програма- 20.10.2020 – Глава