„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 6 октомври 2020 г. в гр. Искър се проведе втората за 2020 г. конференция за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

IMG_2958В събитието взеха участие 55 представители от публичния, стопанския и нестопанския сектор от община Искър.

Екипът на МИГ представи напредъка при изпълнението на одобрената Стратегия за ВОМР, която се прилага през програмен период 2014 – 2020 г., индикативния времеви график за прием на проектни предложения през 2020 г., както и виждането си за новия програмен период 2021 – 2027 г. 


Събитието е проведено в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“