„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ТРИ ЕДНОДНЕВНИ РАБОТНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 Г.

 

В периода 01 – 05 октомври 2020 г., в три населени места от територията на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се проведоха три еднодневни работни информационни срещи, които са в изпълнение на  дейности по DSC_0580Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

20161123_112744Екипът на МИГ посети гр. Койнаре, с. Долни Луковит и гр. Искър и представи на заинтересованите лица информация относно дейността на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и постигнатите резултати до този момент, свързани с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Голям интерес предизвика темата, касаеща реда за оценяване на проектни предложения, критериите и методиката за оценка.

DSC_0560По време на проведените дискусии, присъстващите споделиха с екипа на МИГ най-наболелите проблеми в населените си места и предложиха идеи за решаването им.