ПРОВЕДЕНИ ЕДНОДНЕВНИ РАБОТНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 

Екипът на МИГ организира и проведе поредните публични събития на територията на Местната инициативна група в 3 населени места: в гр. Червен бряг, с. Девенци и с. Лепица.

DSC_0764Срещите се проведоха в периода 28.09. – 30.09.2020 г. 

IMG_20200930_103914Общо 38 представители на неправителствения сектор, местен бизнес и местни лидери взеха участие в работните информационни срещи.

IMG_20200929_103341Целта на работните срещи бе запознаване на населението от територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър с напредъка по изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие, постигнатите до този момент резултати и предстоящите дейности.

IMG_20200930_101642Събитията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.