СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕДНОДНЕВНИ РАБОТНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 Г.

 

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на еднодневни работни информационни срещи, които ще се проведат, както следва:

  • На 01.10.2020 г. от 10,30 ч. в гр. Койнаре, кметство – гр. Койнаре;
  • На 02.10.2020 г. от 10,30 ч. в с. Долни Луковит, общ. Искър, НЧ „ Христо Ботев 1924“;
  • На 05.10.2020 г. от 10,30 ч. в гр. Искър (Заседателна зала на Община Искър);

Събитията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана

График на провеждане

Дневен ред -02.10.2020 – Долни Луковит

Дневен ред -05.10.2020 – Искър

Дневен ред – 01.10.2020 -Койнаре