„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

През м. Септември 2020 г. екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ организира и проведе 4 еднодневни обучения за местни лидери, свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие, както следва:

– На 08.09.2020 г. в гр. Червен бряг, в което се включиха 11 местни лидери;

– На 16.09.2020 г. в с. Ракита. В обучението участваха 13 местни лидери;

 – На 17.09.2020 г. в с. Радомирци, с 15 участника;

– На 18.09.2020 г. в с. Бресте, с 14 участника.

DSC_0422Целта на обученията е МИГ да информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати. Обученията целят повишаване капацитета и информираността за изпълнение и отчитане на финансираните проектни предложения, съобразено с ИГРП и периодите на прием на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

DSC_0378Заинтересованите страни получиха информация по предстоящите за обявяване процедури към СВОМР:

  1. № BG06RDNP001-19.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР  2014 – 2020 г.
  2. № BG06RDNP001-19.312 МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР  2014 – 2020 г. 
  3. № BG06RDNP001-19.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ 

DSC_0351Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

DSC_0290