СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ организира и проведе 2 информационни срещи с бенефициенти, подали проектни предложения

На 14 и 15 септември 2020 г. в гр. Червен бряг се проведоха 2 еднодневни информационни срещи с бенефициенти, подали проектни предложения по Мярка 6, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Мярка 8, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

DSC_0860На срещите бяха представени одобрените проектни предложения и подписаните до настоящия момент договори за безвъзмездна финансова помощ. Бенефициентите се запознаха с указанията за изпълнение на проекти, използване на националната система за мониторинг и наблюдение (ИСУН) при прилагане на СВОМР, включително демонстрация за работа с модула за електронно отчитане на бенефициенти – въвеждане на процедури за последващ контрол, изготвяне на отчети (технически, финансов, искане за плащане), сесия въпроси и отговори.

В информационните срещи взеха участие 44 представители на заинтересованите страни от територията на МИГ.


Събитията са проведени в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“