НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР

На 10.09.2020 г. в Ритуалната зала на Община Червен бряг се състоя първата конференция на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода ЛИДЕР.

DSC_0333Събитието откри д-р Цветан Костадинов – председател на Управителния съвет и кмет на Община Червен бряг. 

Екипът на МИГ представи на заинтересованите страни напредъка при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, която се прилага през програмния период 2014- 2020 г., както и Индикативния времеви график за прием на проектни предложения през 2020 година по мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. Дискутирано бе и мястото на МИГ в новия програмен период 2021 – 2027 г.

DSC_0330В събитието взеха участие 59 представители на публичния, нестопанския и бизнес сектори.

DSC_0316Конференцията се проведе в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“