ПОРЕДНИТЕ ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ СЕ ПРОВЕДОХА ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

В периода 01.09.2020 г. – 04.09.2020 г. екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проведе 4 еднодневни информационни срещи с потенциални бенефициенти в различни населени места, попадащи в територията на МИГ.

DSC_0245Целта на срещите е запознаване на населението с предстоящите за обявяване мерки по Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Бяха представени 3 процедури за подбор на проектни предложения, които ще бъдат отворени за кандидатстване до края на 2020 г.:

  • DSC_0221
  • № BG06RDNP001-19.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР  2014 – 2020 г.;
  • № BG06RDNP001-19.312 МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР  2014 – 2020 г. 
  • № BG06RDNP001-19.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ 

Участниците получиха информация за основната цел, допустимите кандидати, дейности и разходи, минимална и максимална стойност на проектните предложения, критериите за допустимост и недопустимост, срок за изпълнение на проекти и друга информация, касаеща трите процедури.

DSC_0199На срещите бе представен и реда за оценяване на проектни предложения и критериите и методиката за оценка, както и нагледно се запознаха с начина на подаване на проектни предложения в ИСУН 2020.

В събитията се включиха 86 участника от с. Чомаковци, с. Горник, гр. Искър  и с. Писарово.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.