ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за прием на проектни предложения с два крайни срока № BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/02.07.2019 г., „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване  № BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 31.08.2020 г. – 11.09.2020 г. (включително).

В срок до 11.09.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com или на адрес: п.к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените”.

Окончателния вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – http://mig-kk.eu/  в раздел „Процедури“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ:

  1. Обява – 5-7.5.1 – проект
  2. Условия за кандидатстване – 5-7.5.1 – проект
  3. Документи за попълване – проект
  4. Документи за информация – проект
  5. Документи към условия за изпълнение – проект