СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на еднодневни обучения за местни лидери за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, които ще се проведат в гр. Червен бряг, с. Ракита, с. Радомирци и с. Бресте, по следните  процедури:

 1. № BG06RDNP001-19.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР 2014 – 2020 г.
 2. № BG06RDNP001-19.312 МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР 2014 – 2020 г.
 3. № BG06RDNP001-19.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

Заинтересовани страни:

 • По Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР 2014 – 2020 г.
 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители;
 • Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • По Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР 2014 – 2020 г. Малки и средни предприятия
 • Община Червен бряг и Община Искър;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища.
 • По Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ Земеделски стопани; 
 • Община Червен бряг и Община Искър;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана – Обучения на местни лидери

График на провеждане

Дневен ред – 08.09.2020 г.

Дневен ред – 16.09.2020 г.

Дневен ред – 17.09.2020 г.

Дневен ред – 18.09.2020 г.