СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

 

„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички членове на Управителния съвет и Общото събрание на еднодневни обучения за повишаване на административния капацитет на заинтересовани страни във връзка с провеждането на недискриминационна и прозрачни процедури за подбор на проекти, както и последващи оценки на проекти по мярка 2-4.2, 4-7.2 и 5-7.5.1 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА:

НА 17.08.2020 г. ОТ 10:30 Ч. В ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ (ОФИС НА МИГ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 1);

НА 18.08.2020 г. ОТ 10:30 Ч. В ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ (ОФИС НА МИГ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 1);

 Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана за обучения

График на провеждане

Програма – 17.08.2020 г.

Програма – 18.08.2020 г.