Публикуван е за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“

1Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“. Документът е наличен на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362 в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В срок до 14.08.2020 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg

След изтичане на посочения срок, постъпили предложения и становища няма да се разглеждат!

Проект на Методология и критерии за подбор

Проект на Методология и критерии за подбор