„МИГ Карлуколски карст – Червен бряг – Искър“ подписа първите четири договора с бенефициенти за изпълнение на проекти чрез Стратегията за местно развитие

На 26.05.2020 г., на церемония в офиса на МИГ бяха подписани четири договора по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.060 –  „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ).

Общата стойност на предоставеното финансиране по проектите е в размер на 1 462 592,00 лева и представлява 100 процента безвъзмездна финансова помощ.

От страна на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ договорите бяха подписани от Тихомир Георгиев – зам.-председател на Управителния съвет и представляващ сдружението.

Договорът с Община Червен бряг  на стойност 391 166,00 лв. бе подписан от кмета на общината – д-р Цветан Костадинов и Славка Тодорова – директор на дирекция „ФП и УЧР“. Д-р Костадинов е и новия председател на Управителния съвет на МИГ-а. Проектът „Достоен и независим живот в общността 2“ включва дейности за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и грижи в домашна среда или в общността, които отговарят на реалните нужди на целевите групи и осигуряват възможности за равен достъп до услуги на всички жители на община Червен бряг и достигане на тези услуги максимално близо до местоживеенето на потребителите.

Община Червен брягВторият договор е с бенефициент Община Искър и бе подписан от г-жа Емилия Тончева – заместник-кмет на Община Искър и г-жа Силвия Медунска – директор на дирекция „ФСД и АО“ и главен счетоводител. Стойността на проект „Грижа за достоен живот 5“ е 390 600,00 лв. Дейностите на проекта са насочен към подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи, чрез разширяване вида, обема и качеството на предоставяните интегрирани социални и здравни услуги. Изгражда се материален и кадрови капацитет за предоставянето им на територията на община Искър и се осигурява комплекс от здравни, социални, културни, образователни и др. услуги в дома и местната общност за 40 потребители.

Община ИскърТретият договор с бенефициент „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД се подписа от г-н Камен Влахов – управител на общинското дружество. Проектът е на стойност  289 660,00 лв. Дейностите включват създаване и функциониране на „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“, чиято цел е подобряване качеството на живот на хора с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора и възрастни в риск на територията на община Червен бряг, чрез осигуряване на интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда и в общността.

МБАЛЧетвъртият договор бе подписан от д-р Георги Георгиев – управител на „Медицински център – Червен бряг“ ЕООД – бенефициент по проекта. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 391 166,00 лв. По проекта ще бъдат предоставяни мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда. Основна цел на проектното предложение е намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, повишаване на достъпа до качествени здравни и социални мобилни услуги за 140 лица от уязвимите групи от Община Червен бряг, в т.ч. на хората с увреждания, възрастните над 65 г. в невъзможност от самообслужване на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, чрез осигуряване на интегрирани почасови социални и здравни услуги в домашна среда.

Медицински центърДейностите по четирите проекта са с продължителност 24 месеца, като през този период ще бъде осигурена заетост на общо 70 лица от общините Червен бряг и Искър, които ще предоставят здравни и социални услуги на не по-малко от 440 потребители на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Екипът на МИГ пожелава успех на бенефициентите!