Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, с финансовата подкрепа на ОПНОИР 2014 – 2020 г.,  обявява прием на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

15-5-2020Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход  на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е  повишаване броя на успешно интегрираните, чрез образователната система, деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Община Червен бряг;
 • Община Искър;
 • Детски градини на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
 • Училища на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта!

Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори са:

 • Община Червен бряг;
 • Община Искър;
 • Детски градини на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
 • Училища на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Дейностите по процедурата са насочени към следните целеви групи:

 • Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
 • Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

Процедурата е с два срока за подаване на проектни предложения:

 • Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 15.06.2020 г., включително;
 • Втори краен срок за подаване на проектни предложения: от 14.09.2020 г. до 17:00 ч. на 16.10.2020 г., включително (в случай на остатъчен финансов ресурс след първи краен срок на кандидатстване).

Бюджетът по процедурата за 1-ви прием: е 977 900,00 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри прием е остатъчни средства след приключването на първия прием.

Финансовата помощ за дейностите е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Подаването на проектно предложение се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“: karlukovski.karst@gmail.com.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и в ИСУН 2020  в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

– на сайта на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – https://mig-kk.eu/

– в ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията „Въпроси и отговори по процедури“