Обява за прием на проектни предложения по Мярка 1-4.1

О Б Я В А 

за прием на проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на
СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“,
финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
обявява процедура за прием на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.272– „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на
„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
 

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.272, „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

–       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ на интернет адрес https://mig-kk.eu/

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

1_Обява

2_Условия за кандидатстване

3_Документи към Условия за кандидатстване

4_Условия за изпълнение и приложения


Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/02.07.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР  за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“