Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“…

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ с два срока за кандидатстване 

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/ 02.07.2019 г., „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване  № BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 07.11.2019 г. – 14.11.2019 г. (включително)

В срок до 14.11.2019 г. може да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com или на адрес: п.к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените”.

Окончателния вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – https://mig-kk.eu/  в раздел „Процедури“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

С проекта на документите може да се запознаете на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – https://mig-kk.eu/    в раздел „НОВИНИ“.

Приложения:

  1. Обява
  2. Условия за кандидатстване
  3. Документи за попълване
  4. Документи за информация
  5. Документи към условия за изпълнение