СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички заинтересовани страни на  еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на проекти по СВОМР по следните  процедури:

 1. BG06RDNP001-19.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР 2014 – 2020 г.;
 2. BG06RDNP001-19.276 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. BG06RDNP001-19.312 МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР 2014 – 2020 г.;
 4. BG06RDNP001-19.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
 5. BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ по ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

Заинтересовани страни:

 • По Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР 2014 – 2020 г.:
 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители;
 • Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • По Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРСР 2014 – 2020 г.:
 • Земеделски стопани;
 • Микропредприятия;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
 • По Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР 2014 – 2020 г.:
 • Община Червен бряг;
 • Община Искър;
 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, свързани със социална и спортна инфраструктура и културен живот;
 • Читалища
 • По Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“:
 • За инвестиционни проекти или интегрирани:
 • Община Червен бряг;
 • Община Искър;
 • Юридически лица с нестопанска цел
 • За „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:
 • Община Червен бряг;
 • Община Искър;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища;
 • Образователни институции с местно значение – училища и детски градини
 • По Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ по ОПНОИР 2014 – 2020 г.
 • Община Червен бряг;
 • Община Искър;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА:

 • НА 18.11.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10:30 Ч. В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ (ОФИС НА МИГ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 1)
 • НА 19.11.2019 Г. (ВТОРНИК) ОТ 10:30 Ч. В ГР. ИСКЪР (ЗАЛА 3 – НЧ „ЛАМБИ КАНДЕВ 1893“) 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Приложения: