СДРУЖЕНИЕ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и в изпълнение на споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще проведе обучения на местни лидери за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, както следва:

  • На 12.11.2019 г. от 10.30 часа – по мярка 8 (ОПИК);
  • На 13.11.2019 г. от 10,30 часа – по мярка 6 (ОПРЧР);
  • На 14.11.2019 г. от 10,30 часа – по мярка 1-4.1 (ПРСР);
  • На 15.11.2019 г. от 10,30 часа – по мярка 7 (ОПНОИР);

Място на провеждане: гр. Червен бряг, НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1908“, Ритуална зала.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития.

Очакваме Вашето присъствие!

Приложения: