ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. и одобрени дейности и разходи  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички членове на екипа, Управителния съвет и Общото събрание на МИГ на обучения, които ще се проведат в офиса на МИГ, на адрес:

гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1, както следва:

  • На 12.11 – 13.11.2019 г. (вторник и сряда) от 10,30 часа на тема: Нормативна уредба и правила за оценка на проекти по мярка 1-4.1 (ПРСР) и мярка 6 (ОПРЧР); Представяне на ИСУН 2020;
  • На 14.11 – 15.11.2019 г. (четвъртък и петък) от 10,30 часа – нормативна уредба и правила за оценка на проекти по мярка 7 (ОПНОИР) и мярка 8 (ОПИК); Представяне на ИСУН 2020;

Приложения: