Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  обявява прием на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.058 – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. , обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16RFOP002-2.058 – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Приоритет 1.2 „Повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие“, Специфична цел 1.2.2.  „Повишаване на производителността и експортния потенциал на съществуващите МСП“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Червен бряг и Искър.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ .

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
  • Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;
  • Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги .

Общ бюджет на приема: 1 955 800,00 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://mig-kk.eu/

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 17.12.2019 г. , 17.00 часа;

Втори краен срок за подаване на проектни предложения : 20.02.2020 г. , 17.00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.
1_Обява

2_Условия за кандидатстване

3_Условия за изпълнение

4_Документи за попълване към условията за кандидатстване

5_Документи за информация към условия за кандидатстване

6_Документи към условия за изпълнение


„Въпроси и отговори“

Заповед КППП-02-УС от 18.12.2019 г. – Правила

Заповед КППП-01-УС от 18.12.2019 г. – Комисия

Протокол УС от 18.12.2019 г. – КППП и правила

Регистър на подадените ПП по мярка 8 – първи прием;

Регистър на одобрените ПП по мярка 8 – първи прием;

Регистър на подадени ПП по мярка 8 – втори прием;

Регистър на одобрени ПП по мярка 8 – втори прием.