Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проведе информационни срещи, свързани с подготовка на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие

На 14.10.2019 г. в гр. Червен бряг и на 15.10.2019 г. в гр. Искър се проведоха 2 еднодневни информационни срещи с потенциални бенефициенти, във връзка с предстоящите приеми на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и по мярка 1-4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

По време на събитията общо 46 потенциални бенефициенти се запознаха с три процедури, които ще бъдат отворени за приеми на проекти:

1.BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана по ОПРЧР 2014 – 2020 г.;

2.BG16RFOP002-2.058 – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана по ОПИК 2014 – 2020 г.;

3.BG06RDNP001-19.272 – МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.