СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички заинтересовани страни на  еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на проекти по СВОМР по следните процедури:

 1. BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;
 2. BG16RFOP002-2.058 – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
 3. BG06RDNP001-19.272 – МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

Заинтересовани страни:

 • По Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;
 • Община Червен бряг и Община Искър;
 • Доставчици на социални услуги;
 • Доставчици на здравни услуги
 • По Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
 • Малки и средни предприятия
 • По мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, ПРСР 2014 – 2020 г.
 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители;
 • Еднолични търговци и юридически лица

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА:

НА 14.10.2019 Г. ОТ 10:30 Ч. В ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ (ОФИС НА МИГ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 1)

НА 15.10.2019 Г. ОТ 10:30 Ч. В ГРАД ИСКЪР (ЗАЛА 3 на НЧ „Ламби Кандев 1893“, гр. Искър)

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана_инфо срещи
График инфо срещи
Дневен ред - инфо среща 14.10.2019
Дневен ред - инфо среща 15.10.2019