СДРУЖЕНИЕ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ РАБОТИ СЪВМЕСТНО С ЕКИПА НА ПРОГРАМА „РОМАКТ“

На 30.09.2019 г. Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ бе домакин на обучение, организирано от екипа на Програма „РОМАКТ“, имащо за цел да повиши груповата консолидация и устойчивост на Местната Активна Група (МАГ) на територията на община Червен бряг. Членовете на МАГ бяха запознати с различните форми на гражданско участие и видовете граждански групи. Представени бяха също различните стадии за развитие на група, което помогна на МАГ да определи настоящия си етап на развитие. Обучението помогна на групата да повиши своите застъпнически знания и умения. Специално внимание беше отделено на застъпничеството като процес и на инструментите за обществена промяна. В рамките на обучението бяха дискутирани и нови приоритети на общността, които бяха представени от членовете на МАГ по време на финалната кръгла маса.

DSC_0152Екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ представи основната цел на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, която се изпълнява на територията на общините Червен бряг и Искър, както и възможностите, които се предоставят за развитие на бизнеса и неправителствения сектор чрез мерките, по които ще може да се кандидатства.

DSC_0155Представителите на МИГ и МАГ обмениха идеи за бъдеща съвместна работа.