Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по мярка 8…

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по мярка 8001-10„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.058 – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/ 02.07.2019 г., „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване  BG16RFOP002-2.058 – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 01.10.2019 г. – 08.10.2019 г. (включително)

В срок до 08.10.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com или на адрес: п.к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените”.

Окончателния вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – https://mig-kk.eu/  в раздел „Процедури“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ:

– 1_Обява

– 2_Условия за кандидатстване_мярка 8

– 3_Условия за изпълнение_мярка 8

– 4_Документи за попълване към условия за кандидатстване

– 5_Документи за информация към условия за кандидатстване

– 6_Документи към условията за изпълнение