ПОКАНА

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички заинтересовани страни на конференции за популяризиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДВЕТЕ ОБЩИНИ ЧЕРВЕН БРЯГ И ИСКЪР.

Конференциите се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

Заинтересовани страни:

 • Земеделски производители;
 • Микро, малки и средни предприятия;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
 • Читалища и неправителствени организации;
 • Община Червен бряг и Община Искър;
 • Училища и детски градини;
 • Доставчици на социални услуги;
 • Доставчици на здравни услуги;
 • Активни граждани.

КОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА:

 • НА 24.09.2019 Г. ОТ 10:30 Ч. В ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ (РИТУАЛНА ЗАЛА)
 • НА 25.09.2019 Г. ОТ 10:30 Ч. В ГРАД ИСКЪР (ЗАЛА 3 – на НЧ „Ламби Кандев 1893“, гр. Искър)

Очакваме Вашето присъствие!

Покана_конференции
График на събитията
Дневен ред - 24.09.2019 г. - гр. Червен бряг
Дневен ред - 25.09.2019 г. - гр. Искър