СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

ОБЯВА

На основание Вътрешни правила за избор на независими външни експерти – оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Заповед № РД – 06/22.02.2019 г. на Председателя на УС,

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители.

Пълният текст на обявата и необходимите документи за кандидатстване ще намерите в прикачения файл по-долу.

pdfЗаповед

 

pdfПокана

 

zipПакет документи


Списък на одобрени кандидати за външни оценители

Списък на неодобрени кандидати за външни оценители