РАБОТНАТА СРЕЩА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР 12 И 13 ДЕКЕМВРИ В ГР. СОФИЯ

header

Работната среща по прилагане на подхода ВОМР
12 и 13 декември в гр. София 

Екипът на „МИГ  Карлуковски карст – Чрвен бряг – Искър“ взе участие в Годишната работна среща на Местните инициативни групи в България, която се проведе на 12 и 13 декември 2018 г. в Хотел „Рамада“, гр. София .

В срещата взеха участие представители на управляващите органи на ПРСР, ОПИК, ОПНОИР, ОПРЧР, представители на ДФЗ.

Разисквани бяха въпроси, свързан с прилагане на подхода ВОМР, както и често срещани грешки и проблеми при отчитане на разходите.

oznor

По време на срещата, представители на Национална асоциация на местните инициативни групи в България и Българска банка за развитие запознаха участниците с нов инструмент за финансиране.

Продуктът е разработен от „Микрофинансираща институция ДЖОБС“, съвместно с Национална асоциация на местните инициативни групи в България.

Новият инструмент ще предлага кредити, с които да бъде осигурен финансов ресурс за бенефициенти, които при други условия не биха получили кредит заради липса на достатъчно обезщетения или заради това, че търсят малки парични потоци. По този начин ще се улесни кредитирането за малките и средни компании, за да реализират и своя експортен потенциал.

Кои са целевите групи?

Кандидати ще могат да бъдат местни инициативни групи, местни физически и юридически лица със стопанска дейност, регистрирани земедел-ски производители, които са бенефициенти на МИГ.

Какво ще включват кредитните продукти?

Ще се предоставят кредити за финансиране на текущи инвестиционни разходи за кредитни линии, стандартни кредити за оборотни средства, инвестиционни кредити, лизинг, дългосрочни кредити за финансиране на одобрени инвестиционни разходи при сключени договори по европ-рограми за малък и среден бизнес.

Какви са видовете обезпечения?

Могат да бъдат залог на движимо имущество или вземания, ипотека на недвижим имот, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, бонови гаранции, залог на пари, предприятия или ценни книжа.

Според Калоян Стойчев – председател на Националната асоциация на МИГ в България, най-големите ползи от представения финансов инструмент ще са следните:

– 90% от обезщетението на бенефициентите ще може да е самият договор;

– няма да се чака с месеци за одобрение, както това става във фонд „Земеделие“;

– гратисният период ще е от полза за хората.

oznor

„До сега управляващите органи на оперативните програми, както и цялата администрация, не са успели да припознаят подхода ЛИДЕР като основен инструмент за развитието на местните общности в селските райони. А МИГ и самият подход не са успели да родят силни структури и адекватна комуникация с администрацията и помежду си, което е довело до затруднената им работа. Сега Асоциацията работи за да получи представителство пред властите и институциите.“ каза Калоян Стойчев.

 


Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-50/02.07.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“