ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ.

header

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.,

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МНОГОФОНДОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Изпълнителният директор на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ взе участие в обучение за местни инициативни групи за прилагане на указанията за подбор на проекти, финансирани по ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Обучението се състоя на 09.11.2018 г., в гр. София, в сградата на ИА на ОПНОИР.

IMG_20181109_113741

Разисквани бяха въпроси, свързани с подготовката на пакет документи при обявяване на процедура за подбор на проекти към многофондова стратегия по подхода ВОМР, специфичните изисквания при изготвяне на Условия за кандидатстване и изпълнение, оценка на административното съответствие и допустимостта, техническата и финансова оценка на проектите, начина на договаряне и видовете нередности при отчитане на проектите.


Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-50/02.07.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“