Пета международна конференция

header

Пета международна конференция

„Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“

Изпълнителният директор на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Диана Димитрова взе участие в Петата международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“, която се проведе в к.к. Албена от 04 до 07 юни 2018 г. и беше открита от Заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева.

20180604_145211

В конференцията взеха участие над 300 души от 22 страни, сред които са представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален съвет, Европейския съвет на регионите, Европейската ЛИДЕР асоциация, представители на Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, ДФ „Земеделие“, представители на Национално сдружение на общините в България и представители на местните инициативни групи от цяла Европа.

Подходът ЛИДЕР/ВОМР не е само финансов инструмент на Европейския съюз, насочен към сближаване, укрепване и формиране на административен капацитет за изпълнение на проекти. Той цели най-вече да създава обща идентичност на местно ниво и да насърчава различното в общото цяло на съюза чрез реализиране на стратегиите за ВОМР.

По време на събитието участниците имаха възможност да обменят идеи и добри практики за бъдещето на подхода ЛИДЕР след 2020 г.


Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-50/02.07.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“