Покана свикване ОС

Приложение № 1
към Протокол от 13.06.2018 г.
на Управителния съвет на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър“ 

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ-ИСКЪР”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На 28.06.2018 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ №1,  ще се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг -Искър”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение № 3 от протокол от проведено заседание на УС от 13.06.2018 г.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
  2. Избор на председател и протоколист на събранието.
  3. Запознаване на членовете на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ с взетите решения от УС във връзка с представяне на документи по Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г..
  4. Одобрение и приемане на разходите в Бюджет 2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
  5. Одобрение на вътрешните правила за финансово управление, административно-организационна дейност и документооборота на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
  6. Организационни въпроси.

Към настоящата покана е приложен протокол от проведено заседание на Управителния съвет на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг – Искър, съдържащо предложения за решения по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Настоящата покана е връчена лично, на ръка, на всеки един от членовете на Общото събрание, както и на лицата, подали заявление за членство, съгласно списък – неразделна част от настоящата покана.

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата по седалището на Сдружението, на 14.06.2018 г. 

С уважение, 

Данаил Вълов

Председател на Управителния съвет

на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг – Искър”