приложение № 3 – стратегия за ВОМР_Червен бряг-Искър