Покана свикване ОС

Приложение № 1
към Протокол от 06.06.2017 г.
на Управителния съвет на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На 26.06.2017 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ №1,  ще се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение по протокол от проведено заседание на УС от 06.06.2016 г.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
 2. Избор на председател и протоколист на събранието.
 3. Вземане на решение на ОС за разширяване на територията на МИГ „Карлуковски карст-Червен бряг“.
 4. Представяне на постъпили заявления за членство и приемане на нови членове на Общото събрание (ОС) на Сдружение „Карлуковски карст-Червен бряг ”.
 5. Вземане на решение за промяна на наименованието на Сдружението.
 6. Вземане на решение за промяна на Устава на Сдружението.
 7. Освобождаване на членове на Управителния съвет (УС) на Сдружението, във връзка с едностранно тяхно волеизявление.
 8. Избор и мандат на новите членове на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.
 9. Представяне на постъпили заявления за промени в състава на ОС на Сдружението и вземане на решение за прекратяване на членство, в случай че са налице такива заявления в периода до провеждане на заседанието на ОС на Сдружението.
 10. Одобрение на актуализиран списък на състава на ОС и УС на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг- Искър.
 11. Одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, обхващаща териториите на двете общини – Червен бряг и Искър.

Към настоящата покана е приложен протокол от проведено заседание на Управителния съвет на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг, съдържащо предложения за решения по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Настоящата покана е връчена лично, на ръка, на всеки един от членовете на Общото събрание, както и на лицата, подали заявление за членство, съгласно списък – неразделна част от настоящата покана.

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата по седалището на Сдружението, на 12.06.2017 г. 

С уважение, 

Данаил Вълов

Председател на Управителния съвет

на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг”