ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“

logos_new

ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ НА

СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“

 

На 18 и 19 януари 2017г. от 11.00ч. в Ритуалната зала гр. Червен бряг се проведоха заключителни информационни конференции на СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, свързани със Стратегията за местно развитие и с приключване на Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-89 от 17.08.2016г. в качеството си на Бенефициент.

На конференциите присъстваха 107 представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани.

В рамките на проекта са проведени редица информационни дейности за популяризиране на подхода ЛИДЕР и ВОМР; обучения на местни лидери и партньори; работни срещи, обществени обсъждания и др., както и разработване на Стратегия за местно развитие за населените места от община Червен бряг, а впоследствие и присъединената община Искър. На първите информационни срещи е представен проекта и неговите основни цели – популяризиране на подхода ЛИДЕР и ВОМР, както и разработването на Стратегия за местно развитие в присъствието на всички заинтересовани страни.

През периода са раздадени анкетни карти за проучване на информираността, нагласите и вижданията на общността за развитие на общините, кандидатстването по ОП и личните планове и интереси на анкетираните за развитие на собствен бизнес и реализирането на собствени проекти. На база тези анкети на по-късен етап са направени два анализа на територията, основополагащи за разработването на Стратегията;

Проведени са три работни и четири еднодневни информационни срещи за консултиране на общността при разработването на Стратегията;

Организирани са два информационни семинара на теми, свързани с дейността на МИГ, както и със Стратегията за местно развитие;

Проведено е двудневно обучение за екипа на МИГ, представители на партньорите и членове на УС на МИГ-а, както и  двудневно обучение за местни лидери на теми, свързани с прилагане на операции в рамките на Стратегията за местно развитие, функции и отговорности на МИГ и др.

В началото на месец декември са проведени три обществени обсъждания на разработваната стратегия – две в гр. Червен бряг и едно в Искър. На заинтересованите страни е представена Стратегията за местно развитие.

След подробното представяне на проведените дейности по проекта,  присъстващите бяха запознати с окончателния проект на Стратегия за ВОМР – финалната стратегическа и финансова рамка, както и с включените мерки и подробно описание на всяка една от тях.

 

IMG_20161012_110958 IMG_20161012_113123 IMG_20170118_111051 IMG_20170118_111805

  –––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони