ПОКАНА ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ

logos_new

ПОКАНА

 ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ


СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, като Бенефициент, в изпълнение на Дейности по „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на Стратегия за местно развитие“ на територията на община Червен бряг по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Договор РД 50-89/17.08.2016 г., кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани да вземат участие в информационна конференция свързана със Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“.

 

Конференциите ще се проведат на:

  • 18 януари 2017 год. от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг;
  • 19 януари 2017 год. от 11:00 часа в залата на Кметството в гр. Койнаре.

 

Уважаеми съграждани, бенефициенти, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор от община Червен бряг, каним Ви да вземете участие в предстоящите събития.

 

 

 

 

   –––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони