Обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

logos_new

Обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие

на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

 

На 09.12.2016г. в Заседателната зала на Общински съвет и в Ритуалната зала на Община Червен бряг се проведоха две  обществени обсъждания на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група, а на 12.12.2016г. същото събитие се състоя в гр. Искър.

Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е разработена в рамките на проект по Договор №РД 50-89/17.08.2016 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за територията на община Червен бряг.

На проведени срещи между общинските ръководства на община Червен бряг и община Искър е  обсъдена възможността СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг” да разшири обхвата си на дейност с територията на Община Искър, вследствие на което действащата МИГ да се преименува на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”.

Отделно от проекта по под-мярка 19.1,  всички дейности, извършвани на територията на община Искър са финансирани от община Искър.

Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за периода до 2020 г. е с териториален обхват община Червен бряг и община Искър, област Плевен. Общата площ на територията – 729,68 кв. км., от която 5,35 % урбанизирана територия и население – 32 321 души

В проведеното анкетно проучване 129  респондента от територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ са попълнили доброволната анкетна карта за анализ на местните нужди и потребности.

Периодът на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е до 2020 г. Срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по мерките, включени в СВОМР е 31 декември 2020 г. След приключване на срокът за договориране на проекти, бенефициентите могат да изпълняват дейностите по проектите към стратегия за ВОМР в срок до 30 юни 2023 г., от което следва, че реалното финансово приключване на стратегията ще продължи до 30 юни 2023 г.

 

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––-

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.