ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

logos_new

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

На 24 и 25.11.2016г. от 11.00ч. в Ритуалната зала гр. Червен бряг се проведе двудневно обучение на местни лидери на тема: „Изпълнение на стратегии за ВОМР и кандидатстване с проекти“.

 Обучението бе организирано от СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ“ като Бенефициент в изпълнение на Дейности по „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията“ по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Договор РД 50-89/17.08.2016 г.

На обучението присъстваха 20 участника, включително местните лидери на територията на община Червен бряг.

Събитието бе открито от координатора по проекта г-н Пламен Хинов. В първия ден на обучението лектора г-н Христо Таслаков представи презентация за планиране, изпълнение и управление на проекти в рамките на местната стратегия за развитие. Във втория ден бе представена подробно оценка на проектни предложения.

Дадена бе възможност за дискусия, като присъстващите задаваха своите въпроси. Раздадени бяха информационни материали.

 

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––-

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IMG_20161124_112401 IMG_2404 IMG_2407