ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИТЕ

logos_new

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 17 и 18.11.2016г. от 11.00ч. в Ритуалната зала гр. Червен бряг се проведе двудневно обучение на екипа на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг“, вкл. и на представители на партньорите на тема: „Нормативна рамка за МИГ и ВОМР, създаване и функциониране на МИГ. Изпълнение на стратегия за ВОМР. “

Обучението бе организирано от СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ“ като Бенефициент в изпълнение на Дейности по „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията“ по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Договор РД 50-89/17.08.2016 г.

На обучението присъстваха 13 участника, включително екипа на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг“, както и представители на партньорите.

Събитието бе открито от координатора по проекта г-н Пламен Хинов. В първия ден на обучението лектора Христо Таслаков представи подробно Нормативната рамка за функционирането на Местната инициативна група и Водено от общностите местно развитие. Във втория ден беше направена презентация за процедурите за набиране и одобрение на проекти към Стратегията за местно развитие на ВОМР.

Проведена бе дискусия, като бе дадена възможност на присъстващите да задават своите въпроси.

 

–––––––––––- www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IMG_2389 IMG_2390 IMG_2394 IMG_20161125_112116 IMG_20161125_112127