Работни и информационни срещи, свързани с консултиране подготовката на СМР

logos_new

Работни и информационни срещи,

свързани с консултиране подготовката на стратегията

В периода на провеждане на информационната кампания за популяризиране и подготовка на процеса на разработване на Стратегията за ВОМР се извърши и проучване на заинтересованите страни, чрез анкетно проучване, въз основа на което беше изготвен анализ на техните нужди, очаквания и готовност за участие при одобряване на стратегията. Паралелно с проучването на ЗС се извърши и социално-икономическо проучване на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг“. Въз основа на проучванията и консултирането с местната общност се премина към следващия етап от разработването на стратегията за ВОМР, а именно дефиниране на приоритетите за развитие, въз основа на местните потребности и потенциал, в резултат на което се разработи индикативна стратегическа и финансова рамка на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг“. Следващите проведени събития имаха за основна цел: консултиране със заинтересованите страни във връзка с разработена индикативна стратегическа и финансова рамка на стратегия за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг“ за периода до 2020 г.

Работни и информационни срещи, свързани с консултиране подготовката на стратегията

 

  1. Еднодневни работни срещи по под-дейност 4.1. – 2 бр., проведени по проекта по под-мярка 19.1 в община Червен бряг на 14 ноември 2016 г. в град Червен бряг.

Срещите бяха проведени паралелно в заседателната зала на ОбС – Червен бряг и Ритуалната зала на община Червен бряг на 14 ноември 2016 г. В двете работни срещи участваха общо 23 представители на заинтересованите страни.  За по-ефективни дискусии срещите бяха разделени по сектори – на едната среща присъстваха представители на публичния сектор – общо 11 души, а в другата работна среща взеха участие общо 12 представители на стопанския и нестопански сектор от община Червен бряг.

Основна цел на работните срещи бяха представяне на възможностите за кандидатстване в рамките на стратегия за ВОМР и идентифициране на проектни идеи, проектна готовност, индикативни бюджети, с цел идентифициране на мерки за разработваната стратегия.

2. Еднодневни информационни срещи за консултиране с местната общност по под-дейност 4.3 – 2 бр., проведени по проекта по под-мярка 19.1 в община Червен бряг на 15 ноември 2016 г. в град Червен бряг

На трите срещи взеха участие общо 62 представители на заинтересованите страни на трите срещи. Срещите се проведоха паралелно за всеки от трите сектора – публичен стопански и нестопански в три различни зали в град Червен бряг (Заседателна зала на ОбС – Червен бряг, Зала на НЧ „Светлина1999“ и Ритуална зала на община Червен бряг).

Цел на срещите беше представянето на резултатите от проучването до момента (вкл. анкетата) и първоначален вариант на стратегическата част и финансовия план на СВОМР. Представителите на заинтересованите страни дискутираха предложението за стратегическа и финансова рамка на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг“, изведено на база провеждащото се анкетно проучване и обобщени данни от социално-икономическия анализ на общините. В рамките на тези срещи се акцентира върху възможните мерки, които предоставя стратегията за ВОМР  за всяка от съответните заинтересовани страни, избрани и заложените стратегическата рамка за изпълнението на целите и приоритетите на стратегията.

 

IMG_20161114_100304 IMG_20161115_105318 IMG_20161115_110927 IMG_20161115_110319 IMG_20161114_111137 IMG_20161114_111125 IMG_20161114_111048

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.