ПОКАНА двудневно обучение на местни лидери

logos_new

П О К А Н А

 

СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ“, като Бенефициент за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на община Червен бряг, организира двудневно обучение на местни лидери на тема:

 

„Изпълнение на стратегии за ВОМР и кандидатстване с проекти “

 

 

Обучението ще се проведе на 24 и 25 ноември 2016 г. от 11.00ч. в гр. Червен бряг

адрес: Ритуална зала

 

 

Каним всички заинтересовани страни да присъстват:

  • Местни лидери.

 

Заповядайте!

 

–––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.