ПОКАНА двудневно обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

logos_new

П О К А Н А

 СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ“, като Бенефициент за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на община Червен бряг, организира двудневно обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите на тема:

 

„Нормативна рамка за МИГ и ВОМР, създаване и функциониране на МИГ. Изпълнение на стратегия за ВОМР. “

 

 

Обучението ще се проведе на 17 и 18 ноември 2016 г. от 11.00ч. в гр. Червен бряг

адрес: Ритуална зала

 

 

Каним всички заинтересовани страни да присъстват:

  • Екипа на МИГ – СНЦ „МИГ Карлуковски карст-Червен бряг“
  • Представители на партньорите.

 

Заповядайте!

 

––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.