Покана за работна среща, свързана с консултиране за подготовка на Стратегията и провеждане на информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

logos_newДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

От Община Червен бряг

 

     ПОКАНА

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

       от Община Червен бряг,

 

На територията на Община Червен бряг се изпълнява проект по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Основните цели проекта ще бъдат създаването на Местна инициативна група на територията на Община Червен бряг и разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 г.

В тази връзка е необходимо привличането на местната общност към процеса на разработване на стратегията. В предвидените дейности по проекта, Община Червен бряг ще се стреми процесът по подготовка на стратегията да обхване широката общественост, представителите на стопанския, нестопански и публичен сектор.  Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта изискват Вашето активно участие.

С оглед на гореизложеното бих искал да Ви поканя да се включите в предвидените събития за месец ноември 2016 г. по проекта, свързани със Стратегията за Водено от общностите местно развитие, разработвана за територията на Община Червен бряг:

  • За дейност 4 „Подготовка на стратегията“, поддейност 4.1. „Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на Стратегията“;
  • За дейност 4 „Подготовка на стратегията“, поддейност 4.3 „Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност“

 

 

инж. Данаил Вълов

Председател на УС на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг“

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.