ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР И ВОМР В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

logos_newИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР И ВОМР В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

На 27 октомври 2016 г. СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“ организира информационни семинари в градовете Червен бряг и Койнаре на тема: „Административно устройство и функции на МИГ. Прилагане на подхода ВОМР и Стратегията за местно развитие.“ В семинарите взеха участие над 20 участници от публичния, стопанския и нестопанския сектор от община Червен бряг.

На присъстващите бяха разяснени устройството и функциите на Местните инициативни групи; ролята и прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ“ определяйки подхода и рамката на  устойчивото  и балансирано  развитие на територията на общината за периода до 2020 година, стъпващо на местните дадености, предимства и ресурси и изцяло ориентирана в подкрепа на местните общности. Основната й цел е оползотворяване на местния потенциал за ускорено развитие на устойчива конкурентоспособна икономика и  създаване на качествена социално – достъпна жизнена среда.

Семинарите се проведоха в изпълнение на Дейности по „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията“ по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Договор РД 50-156/07.12.2015 г.

 

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.