Покана за семинар на тема: Административно устройство и функции на МИГ. Прилагане на подхода ВОМР и Стратегията за местно развитие

logos_new

 

 

                                     П О К А Н А

СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ“, като Бенефициент за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на община Червен бряг, организира информационни срещи / семинари на тема:

„Административно устройство и функции на МИГ.

Прилагане на подхода ВОМР и Стратегията за местно развитие. “

Срещите ще се проведат на 27 октомври 2016 г. от 11.00ч.

в гр. Червен бряг в Ритуалната зала

и от 14.00ч. в гр. Койнаре в залата на Кметството

Каним всички заинтересовани страни да присъстват:

 • Представители на публичния сектор;
 • Земеделски производители и кооперации;
 • Малък и среден бизнес;
 • Читалища и неправителствени организации;
 • Сдружения по ЗЗД;
 • Настоятелства на детски градини и училища;
 • Спортни клубове;
 • Местни поделения на вероизповедания;
 • Занаятчии и активни граждани;
 • Предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост;
 • Бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони.

Заповядайте!

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

Проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.