logos_new             Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

 

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики. Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони.

СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг”, сключи през месец август 2016 г. Договор за безвъзмездна финансова помощ №. РД 50-89/17.08.2016 г.(ДБФП) за изпълнение на подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с одобрен бюджет в размер на 48 895,75 лв. Проекта е финансиран от фондовете на  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“.

В подготвителния период са включени дейности за информиране на населението и всички заинтересовани страни за възможностите на подхода, провеждане на обучения и информационни срещи за местната общност, проучвания и анализи на пазара  и територията и като краен резултат се очаква изготвяне на Стратегия за местно развитие

В случай на одобрение на Стратегията СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг”, ще изпълнява проект по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Този документ е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД 50-89 / 17.08.2016 г., подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг“ и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.